Chứng nhận NNHC theo TCVN theo 3 chuẩn mực:

1.TCVN 11041-1:2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

2.TCVN 11041-2:2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ

3.TCVN 11041-3:2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ

tcvn11041-1-2017

 

tcvn11041-2-2017

 

tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-11041-3-2017-chan-nuoi-huu-co