Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

     Phó thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025.

     Chương trình này triển khai đến hết năm 2025 ở hầu hết các khu vực nông thông ở nước ta với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm tăng cường hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới góp phần vào việc nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng nông thôn – thành thị, hướng tới nông thôn mới phát triển, thông minh.

Phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới

     Với chính sách này, phấn đấu đến năm 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ được tổ chức đồng bộ trên nền tảng công nghệ số. Ít nhất 90% hồ ớ công việc của cấp trung ương, cấp tỉnh, 80% công việc cấp huyện, thị trấn và 60% cấp xã được xử lý thông qua thị trường mạng.

Đồng bộ trên nền tảng công nghệ số
Đồng bộ trên nền tảng công nghệ số

     Phấn đấu có ít nhất 60% đơn vị thuộc cấp huyện đạt chỉ tiêu 9.5 về Tiêu chí số 9 về An ninh trật tự –  Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của Tiêu chí số 6 về Kinh tế, 25% đạt chỉ tiêu 9.2 của Tiêu chí số 9 về An ninh trật tự – Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

     Phấn đấu 100% cán bộ quản lý thuộc tất cả các cấp các cấp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng lực, nhận thức về chuyển đổi số.

     Chương trình phấn đấu phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn. Cụ thể, ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

Xã hội số trong xây dựng nông thôn mới

     Chương trình phấn đấu có ít nhất 40% đơn vị cấp xã, huyện cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua các ứng dụng trực tuyến.

     Trong giai đoạn 2026 – 2030, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 01 mô hình thí điểm xã nông thôn mới làm cơ sở để tổng kết và đề xuất Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thông minh.

Thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn

     Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đặt ra một số nhiệm vụ c như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong xây dựng nông thôn mới cho cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn.

Cần thúc đẩy kinh tế số
Cần thúc đẩy kinh tế số

     Đồng thời, tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng nông thôn mới như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *