TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội có giám đốc và các phó giám đốc.

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triểnnông thôn thành phố Hà Nội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của trung tâm.

Phó giám đốc là người giúp giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm giám đốc do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định, việc bổ nhiệm các phó giám đốc do Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định theo quy định hiện hành của pháp luật. Việc miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với giám đốc và các phó giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp;

– Phòng Kiểm nghiệm sinh học;

– Phòng Kiểm nghiệm hóa học;

– Phòng Chứng nhận và truyền thông.

3. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội gồm tổng số biên chế của Trạm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng thuộc Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội và Trạm Kiểm định chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao hàng năm./.

Trung tâm Phân tích và CNCLSPNN Hà Nội