Hưởng ứng “Cuộc thi Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn”

     Cuộc thi “Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn” do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức từ tháng 4-2022 đến 6-2022 nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

     Ngày 09/5/2022, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 1139/SNN-VP về việc triển khai Cuộc thi “Biển đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn”. Cuộc thi trực tuyến “Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn” được tổ chức được phát động, tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Nội dung cuộc thi xoay quanh các vấn đề: các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng về quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; về quốc phòng, an ninh, biển, đảo; chiến lược phát triển kinh tế biển được nêu tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng; các kiến thức về biển, đảo Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam…

     Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website https://biendao.tuyengiaohaiphong.vn.

     Để giúp cuộc thi “Biển, đảo Việt Nam, Hải Phòng vươn ra biển lớn” được tuyên truyền lan tỏa rộng rãi và thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị trong thành phố, góp phần cho Cuộc thi thành công tốt đẹp, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nôi đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi trên các trang thông tin điện tử và hệ thống phát thanh, truyền hình của địa phương, đơn vị…; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi “Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn”.

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *