Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế hằng năm và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

     Ngày 23/8/2021, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 2673/SNN-VP về việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế hằng năm và Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội yêu cầu các phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị thuộc 4 Cum Thi đua của ngành Nông nhiệp & PTNT thành phố Hà Nội:

(1) Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo các nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt hơn nữa trong tư tưởng, nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

(2) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và chủ đề công tác của Thành phố, của Sở trong từng năm và cả giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Trước mắt, các đơn vị xác định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu cần tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

(3) Các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động; Kế hoạch số 96/KH-SNN ngày 31/12/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT về công tác Thi đua, Khen thưởng giai đoạn 2021-2025 của ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; số 44/KH-SNN ngày 07/5/2021 về tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; số 48/KH-SNN ngày 17/6/2021 về tổ chức phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” giai đoạn 2021-2025 của ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; số 49/KH-SNN ngày 26/6/2021 về tổ chức phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; số 57/KH-SNN ngày 19/7/2021 về tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới” trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; số 58/KH-SNN ngày 19/7/2021 về tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển” trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Duy trì hiệu quả các phong trào thi đua truyền thống của Sở , đơn vị ; đồng thời tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai các phong trào thi đua mới đáp ứng đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Sở , đơn vị trong từng năm, từng giai đoạn. 

(4) Tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, coi đây là giải pháp quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong đơn vị mình với tiêu chí, lộ trình và trách nhiệm cụ thể. Kịp thời tổng kết mô hình, điển hình và khen thưởng để ghi nhận những cách làm hiệu quả, động viên, tôn vinh các gương điển hình đã phấn đấu vươn lên và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Tổ chức thăm quan học tập, phát động thi đua làm theo mô hình, điển hình tại đơn vị. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền các gương điển hình và tổ chức tốt Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt hằng năm theo Kế hoạch của Sở.

(5) Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương. Khen thưởng phải bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng đơn vị và Sở, gắn với việc giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của đời sống xã hội, những việc làm tốt, sáng kiến mang lại hiệu quả cao phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực; quan tâm làm tốt việc phát hiện, đề xuất khen thưởng và thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền ở đơn vị; nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ, khen thưởng người lao động trực tiếp như công nhân, công chức, viên chức.

(6) Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các đơn vị tham mưu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Thi đua, Khen thưởng; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và quy chế, quy định của Trung ương, Thành phố, Sở về công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời tham mưu ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống quy định trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng của đơn vị. 

Thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; đảm bảo số lượng, chất lượng, có tính kế thừa và ổn định. Kiện toàn , nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Hội đồng Sáng kiến các đơn vị; đảm bảo xét chọn đúng người, đúng thành tích, đánh giá chính xác hiệu quả và sức lan tỏa của đề tài, sáng kiến. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các Cụm thi đua của ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội. Tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục.         

(7) Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung trọng tâm trên. Trong quá trình thực hiện cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị, tổ chức phải thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, là hạt nhân, là tấm gương trong các phong trào thi đua ở đơn vị, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

     Đề nghị các phòng ban chức năng và các đơn vị thuộc 4 Cụm Thi đua của ngành Nông nghiệp & PTNT thành phố Hà Nội tập trung thực hiện tốt những nội dung trên, hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế hằng năm và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

    Chi tiết văn bản tại: CV2673-SNN

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *