QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

     Phiếu đề nghị thay đổi:

BM.09.01 - Phieu YC thay đổi tiêu chí chứng nhận

     Thông tin chi tiết, hướng dẫn vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách: Đ/c Chu Đức Quý (Phòng CN&TT – Sđt: 0935.492.999)