QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

         Mẫu đơn Khiếu nại:

BM 04.02 Đơn khiếu nại

     Thông tin chi tiết, hướng dẫn vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách: Đ/c Chu Đức Quý (Phòng CN&TT – Sđt: 0935.492.999)