Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

     Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành các Công văn số 2442/BTNMT-TTTT và 2472/BTNMT-TTTT gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học; Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Cùng chung tay hành động ” Xây dựng tương lai chung cho mọi sự sống”; “Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu”

     Thực hiện văn bản số 3092/BNN-KHCN ngày 18/5/2022 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế thới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022; văn bản số 4586/VP-TNMT ngày 19/5/2022 của Văn phòng UBND Thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022; văn bản số 3315/STNMT ngày 17/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

     Ngày 20/5/2022, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 1283/SNN-KHTC về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. Nội dung văn bản nêu rõ:

     – Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền

     – Treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan và địa điểm phù hợp.

     – Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2022; Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; giới thiệu các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; ưu tiên vận dụng công nghệ số để đa dạng hình thức truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo chí, trang điện tử,…

     – Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 9729/CT-BNN-KHCN ngày 17/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới và Chỉ thị số 7804/CT-BNN-KHCN ngày 10/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp theo nhiệm vụ được giao.

     – Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

     * Thông tin Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 tham khảo tại địa chỉ: https://www. cbd. int/biodiversity-day; www.monre.sov.vn.

Poster Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022

     * Thông tin, tài liệu truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn.

Poster Ngày Môi trường thế giới năm 2022

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *