Đánh giá, giám sát định kỳ

 Ngày 13/7/2017, Trung tâm Phân tích đã thực hiện cuộc đánh giá giám sát định kỳ VietGAP chăn nuôi đối với cơ sở Trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng – Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội. dưới sự quan sát, chứng kiến của chuyên gia văn phòng Công nhận chất lượng- BoA.

        Tham gia cuộc đánh giá gồm đoàn chuyên gia đánh giá giám sát của Trung tâm gồm 2 đồng chí là Hà Xuân Thủy – Trưởng đoàn, và Hà Thanh Sơn – Thành viên, lãnh đạo Trung tâm Phân tích phó Giám đốc:  Nguyễn Hồng Nhật và 02 chuyên gia quan sát của Văn phòng Công nhận chất lượng BoA Nguễn Hoàng Tùng – chuyên gia kỹ thuạt, và Nguyên Văn Long – Trưởng đoàn giám sát.

        Cuộc đánh giá diễn ra đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và của Trung tâm về đánh giá giám sát, các chuyên gia đã thực hiện đánh giá nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, đưa ra các bằng chứng cho các phát hiện đánh giá, được chuyên gia quan sát của BoA đánh giá cao.

          Kết quả đánh giá: Cơ sở Trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng – Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội đáp ứng các yêu cầu của VietGAP chăn nuôi, có một số điểm khuyến nghị, đoàn đánh giá đã yêu cầu co sở phải khắc phục trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày đánh giá giám sát.

          Chuyên gia quan sát của BoA đã đánh giá cao hoạt động đánh giá của Trung tâm Phân tích, hoạt động đánh giá được thực hiện nghiêm túc, bài bản, thái độ chuyên gia chuyên nghiệp, … Tuy nhiên cũng có một số lỗi nhẹ mà đoàn đánh giá cần rút kinh nghiệm để đảm bảo hiệu quả của các đợt đánh giá tiếp theo.​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *