Hoàn thành đánh giá giám sát ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thí nghiệm về lĩnh vực kiểm nghiệm Hoá, Sinh mang số hiệu VILAS 642

     Trong hai ngày 25 – 26/8/2021, Văn phòng Công nhận Chất lượng – BOA (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã thực hiện đợt đánh giá giám sát đối với hoạt động kiểm nghiệm vủa Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội.

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội là đơn vị có chức năng phân tích, kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, mẫu môi trường nông nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Thành phố Hà Nội và nhu cầu của các tổ chức, cơ sở sản xuất, người dân. Phòng thí nghiệm của Trung tâm đã được BoA đánh giá phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, số hiệu công nhận: VILAS 642. Hàng năm, phòng thí nghiệm phải chịu sự giám sát của BoA nhằm khẳng định việc tuân thủ và duy trì áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trong hoạt động kiểm nghiệm.

     Do phải giãn cách xã hội theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, nên năm 2021, Văn phòng BoA đã thực hiện đánh giá giám sát từ xa (remote audit) đối với Trung tâm. Đây là cuộc họp nhằm hoàn thành đánh giá ISO/IEC 17025:2017 – Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho phòng thí nghiệm, nhằm: 

  • Khẳng định sự tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017;
  • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thử nghiệm.
  • Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/ hiệu chuẩn.
  • Hòa nhập hoạt động công nhận phòng thí nghiệm của Việt Nam, các nước trong khu vực và quốc tế.

Phòng họp trực truyến giữa chuyên gia BOA và Trung tâm

     Cuộc họp có sự tham gia của của Ban lãnh đạo Trung tâm và các bộ phận chuyên môn có liên quan là phòng Hành chính Tổng hợp, hai phòng Kiểm nghiệm Hóa học và Kiểm nghiệm Sinh học.

     Chuyên gia đánh giá của Văn phòng BOA đã kiểm tra, xem xét toàn bộ việc duy trì hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng tại Trung tâm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kiểm tra đầy đủ các hồ sơ hoạt động tại các bộ phận do Trung tâm Phân tích thực hiện, đồng thời thực hiện phỏng vấn, trao đổi với ông Nguyễn Hồng Nhật – PGĐ Trung tâm, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) và các trưởng phòng, kiểm nghiệm viên có liên quan.

     Chuyên gia BOA đã đánh giá rất cao việc duy trì, vận hành hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị, với số lượng phép thử lớn (trên 500 phép thử được công nhận) và số lượng thiết bị được đầu tư bài bản, đồng bộ, gồm nhiều thiết bị khác nhau, nhưng Trung tâm vẫn duy trì tốt việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; các kiểm nghiệm viên của Trung tâm đã thể hiện sự chuyên nghiệp, bài bản, nghiêm túc. Việc này khẳng định tính nghiêm túc cũng như hiệu quả của Trung tâm trong việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trong hoạt động kiểm nghiệm.

     Sau 2 ngày đánh giá tích cực, xem xét đầy đủ hồ sơ áp dụng tại đơn vị, đoàn đánh giá giám sát của Văn phòng BOA đã đánh giá hoạt động kiểm nghiệm tại Trung tâm cơ bản đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, tuy nhiên cũng có 03 điểm không phù hợp mức độ nhẹ và 01 điểm khuyến nghị, Trung tâm có thời gian 60 ngày để khắc phục các điểm không phù hợp và gửi hồ sơ khắc phục về Văn phòng BOA để thẩm tra lại và quyết định duy trì hiệu lực công nhận.

     Thay mặt Trung tâm Phân tích, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật xin tiếp thu toàn bộ các điểm không phù hợp và khuyến nghị từ đoàn đánh giá, cam kết hoàn thành hành động khắc phục đúng thời hạn quy định, cảm ơn đoàn đánh giá đã giúp cho Trung tâm có thể nhìn nhận toàn bộ hệ thống và có cơ hội cải tiến trong tương lai.

   Với thành công trong việc đạt được công nhận đánh giá ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thí nghiệm về lĩnh vực kiểm nghiệm mang số hiệu VILAS 642, Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội hy vọng đây sẽ là bước đệm để hoàn thành các mục tiêu chiến lược cuối năm 2021 và trong tương lai.

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *