Đẩy mạnh thông tin, truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và tuyên truyền, phổ biến sau khi được Quốc hội thông qua

    UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh thông tin, truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kế hoạch nhằm đẩy mạnh truyền thông, phổ biến rộng rãi dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đến các tổ chức và Nhân dân để tạo sự thống nhất và tạo sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trong và ngoài nước về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi) góp phần thúc đẩy hiện thực hoá các mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô theo Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

     Để thực hiện tốt công tác, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 338/SNN-KT&CS ngày 06/02/2024 về việc đẩy mạnh thông tin, truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành.

     Qua đó, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức thông tin, truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo đài của Trung ương và Thành phố trong thực hiện truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, giúp người dân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời chính sách, pháp luật từ khâu soạn thảo, xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đến khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua và triển khai thi hành.

     Kế hoạch nêu ra cụ thể các hoạt động, trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND Thành phố chủ trì định hướng các cơ quan báo, đài thực hiện truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) theo tiến độ xây dựng dự án Luật, tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, báo chí Trung ương và địa phương ký Chương trình phối hợp công tác với Thành phố, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành.

     Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; các cơ quan báo, đài Thành phố cũng được giao chủ trì, phối hợp triển khai tổ chức truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng chương trình truyền thông về Luật Thủ đô (sửa đổi) trên cơ quan báo, đài của Trung ương, của Thành phố; riêng với các cơ quan báo, đài của Thành phố cần chú trọng xây dựng chuyên mục, tổ chức đưa tin, viết bài các hội thảo, diễn đàn, đối thoại; tổ chức tọa đàm talkshow; tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Tiktok, Instagram….),… để thông tin, trao đổi, góp ý, phản biện về Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó quan tâm lấy ý kiến đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, luật sư, luật gia, đại biểu Quốc hội, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức, cá nhân liên quan.

     UBND Thành phố sẽ chủ trì tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) theo tiến độ xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên toàn địa bàn Thành phố; tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành…

     Toàn văn kế hoạch mời xem tại file đính kèm./.

KH UBTP đẩy mạnh truyền thông Luật Thủ đô (sửa đổi)_XJIXz8xI90jmDZgi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *