Hoàn thành đánh giá giám sát định kỳ ISO/IEC 17065:2012 và mở rộng phạm vi chứng nhận

Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, có chức năng phân tích, kiểm nghiệm và đánh giá, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.

Trung tâm đã được Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá và công nhận là Tổ chức chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012, với mã số công nhận là VICAS 052-PRO, được chứng nhận cho các đối tượng thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, các quá trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, nông nghiệp hữu cơ. Thực hiện trong khuôn khổ phạm vi được công nhận, Trung tâm đã thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận cho trên 150 khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố (Hồ Chí Minh, An Giang , Đồng Nai, Lâm Đồng, Bắc Giang, Hưng Yên, ……..) trên cả nước, được khách hàng tín nhiệm và đánh giá rất cao, khẳng định uy tín của Trung tâm trong hoạt động đánh giá chứng nhận sự phù hợp.

Trong 2 ngày 30 – 31/5/2018, Văn phòng Công nhận chất lượng đã thực hiện hoạt động đánh giá giám sát định kỳ đối với hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17065:2012 của Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội. Đoàn chuyên gia của văn phòng BoA đã kiểm tra việc duy trì hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17065:2012, kiểm tra các hồ sơ đánh giá chứng nhận do Trung tâm Phân tích thực hiện kể từ khi được công nhận cho đến nay, đồng thời thực hiện phỏng vấn, trao đổi với đ/c Nguyễn Hồng Nhật, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) và các chuyên gia, cán bộ có liên quan. Đoàn đánh giá của BoA đã đánh giá cao việc duy trì, vận hành hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012; đồng thời cũng chỉ ra một vài thiếu sót cần bổ sung thêm để hệ thống được vận hành tốt hơn.

Đồng thời, trong năm 2018, Trung tâm Phân tích cũng đăng ký mở rộng phạm vi chứng nhận đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041:2017 (thay thế cho phiên bản năm 2015 đã được công nhận) và quá trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017. Văn phòng Công nhận chất lượng đã xem xét các tài liệu, quy định kỹ thuật về đánh giá chứng nhận cho các sản phẩm mở rộng, yêu cầu Trung tâm bổ sung thêm các thông tin còn thiếu.

Ngày 29/5/2018, Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đã thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041:2017 đối với Công ty TNHH đầu tư và thương mại Việt Liên dưới sự quan sát, chứng kiến của các chuyên gia công nhận đến từ Văn phòng BoA. Cuộc đánh giá chứng nhận được thực hiện với Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Nhật, chuyên gia đánh giá là ông Hoàng Đức Đạt, cùng với 01 chuyên gia công nhận và 01 chuyên gia kỹ thuật đến từ Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA). Cuộc đánh giá diễn ra đúng trình tự, quy định về đánh giá chứng nhận, các chuyên gia đã thực hiện đánh giá nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và yêu cầu của tiêu chuẩn, đưa ra các kết luận và bằng chứng, phát hiện đánh giá đúng với thực tế, dựa trên các bằng chứng khách quan. Kết thúc cuộc đánh giá, trưởng đoàn đánh giá đã tổng hợp đầy đủ các phát hiện trong quá trình đánh giá, có một số điểm không phù hợp và yêu cầu cơ sở phải khắc phục trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày đánh giá chứng nhận.

Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, có chức năng phân tích, kiểm nghiệm và đánh giá, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.

Trung tâm đã được Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá và công nhận là Tổ chức chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012, với mã số công nhận là VICAS 052-PRO, được chứng nhận cho các đối tượng thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, các quá trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, nông nghiệp hữu cơ. Thực hiện trong khuôn khổ phạm vi được công nhận, Trung tâm đã thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận cho trên 150 khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố (Hồ Chí Minh, An Giang , Đồng Nai, Lâm Đồng, Bắc Giang, Hưng Yên, ……..) trên cả nước, được khách hàng tín nhiệm và đánh giá rất cao, khẳng định uy tín của Trung tâm trong hoạt động đánh giá chứng nhận sự phù hợp.

Trong 2 ngày 30 – 31/5/2018, Văn phòng Công nhận chất lượng đã thực hiện hoạt động đánh giá giám sát định kỳ đối với hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17065:2012 của Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội. Đoàn chuyên gia của văn phòng BoA đã kiểm tra việc duy trì hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17065:2012, kiểm tra các hồ sơ đánh giá chứng nhận do Trung tâm Phân tích thực hiện kể từ khi được công nhận cho đến nay, đồng thời thực hiện phỏng vấn, trao đổi với đ/c Nguyễn Hồng Nhật, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) và các chuyên gia, cán bộ có liên quan. Đoàn đánh giá của BoA đã đánh giá cao việc duy trì, vận hành hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012; đồng thời cũng chỉ ra một vài thiếu sót cần bổ sung thêm để hệ thống được vận hành tốt hơn.

Đồng thời, trong năm 2018, Trung tâm Phân tích cũng đăng ký mở rộng phạm vi chứng nhận đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041:2017 (thay thế cho phiên bản năm 2015 đã được công nhận) và quá trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017. Văn phòng Công nhận chất lượng đã xem xét các tài liệu, quy định kỹ thuật về đánh giá chứng nhận cho các sản phẩm mở rộng, yêu cầu Trung tâm bổ sung thêm các thông tin còn thiếu.

Ngày 29/5/2018, Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đã thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041:2017 đối với Công ty TNHH đầu tư và thương mại Việt Liên dưới sự quan sát, chứng kiến của các chuyên gia công nhận đến từ Văn phòng BoA. Cuộc đánh giá chứng nhận được thực hiện với Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Nhật, chuyên gia đánh giá là ông Hoàng Đức Đạt, cùng với 01 chuyên gia công nhận và 01 chuyên gia kỹ thuật đến từ Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA). Cuộc đánh giá diễn ra đúng trình tự, quy định về đánh giá chứng nhận, các chuyên gia đã thực hiện đánh giá nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và yêu cầu của tiêu chuẩn, đưa ra các kết luận và bằng chứng, phát hiện đánh giá đúng với thực tế, dựa trên các bằng chứng khách quan. Kết thúc cuộc đánh giá, trưởng đoàn đánh giá đã tổng hợp đầy đủ các phát hiện trong quá trình đánh giá, có một số điểm không phù hợp và yêu cầu cơ sở phải khắc phục trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày đánh giá chứng nhận.

Các chuyên gia từ đoàn đánh giá chứng kiến của Văn phòng BoA đánh giá rất cao hoạt động của Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp, các chuyên gia của Trung tâm đã thể hiện sự chuyên nghiệp, bài bản, nghiêm túc, kết luận đánh giá được đưa ra dựa trên bằng chứng khách quan,…

Ngày 02/7/2018, Văn phòng Công nhận chất lượng đã có Quyết định số 297.2018/QĐ-VPCNCL về việc công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm đối với Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội, với tổng cộng 56 sản phẩm và quá trình được công nhận, trong đó bao gồm quá trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) theo TCVN 11892-1:20217 và nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041:2017; đồng thời có văn bản số 655/VPCNCL về việc thông báo kết quả đánh giá giám sát công nhận Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội mang số hiệu VICAS 052 -PRO đáp ứng được các yêu cầu về duy trì việc công nhận./.

Tác giả

Nguyễn Hồng Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *