Thái Nguyên tăng cường bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Theo hướng dẫn của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan và đơn vị chịu trách nhiệm đã được yêu cầu khẩn trương thực hiện rà soát tình hình và bố trí nguồn vốn để triển khai Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh. Kế hoạch này nhằm triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, và cung cấp nước sạch nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đặc biệt, các đơn vị được yêu cầu tập trung thực hiện các nội dung và nhiệm vụ cụ thể để đạt được 05 nhóm mục tiêu đến năm 2025, cũng như tập trung nguồn lực triển khai theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn số 10570/BTNMT-KSONMT ngày 14/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị được khuyến khích chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh nội dung Kế hoạch nhằm đảm bảo tỷ lệ đạt được nhóm mục tiêu đến năm 2025 trên toàn bộ địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục hướng dẫn các đơn vị liên quan về cơ chế tài chính, cũng như cơ chế phân bổ và huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng với các đơn vị có liên quan để tổng hợp tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc (nếu có) đến thời điểm tháng 12, và báo cáo bằng văn bản tới Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường) và UBND tỉnh trước ngày 10/01/2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *