Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

     Ngày 13/5/2022, Sở Nông Nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 1205/SNN-VP về việc tuyên truyền thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn Thành phố.

     Nội dung tập trung chủ yếu tại kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 15/4/2022 của Ban Chỉ đạo 06 Thành phố như sau:

  • Thông tin tuyên truyền, phổ biến các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành phố các văn bản hướng dẫn triển khai Đề án.
  • Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực; phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
  • Thông tin tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện, cách thức đổi mới trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.
  • Các đơn vị thường xuyên viết bài, đăng tải bài viết, thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án lên trang Cổng thông tin của Sở, của đơn vị (nếu có).
KH 06_KH-BCĐ_15-4-2022_ Thong tin tuyen truyen ĐA06-TPHN

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *