Tuyên truyền thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

    Ngày 26/01/2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 123-KH/BTGTU về việc thông tin, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024.

     Để tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng, hiệu quả hơn về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong năm 2023 theo nội dung Thông báo Kết luận 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư (khóa XI11) về “Tăng cường sự lãnh đạo cùa Đảng đói với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hỉnh mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường thực hiện Cuộc vân dộng Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới”; Thông tri số 36/TTr-MTl W-BTT ngày 16/9/2009 của Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam hướng dần triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Căn cứ Kế hoạch số 439/KH-BCĐCVĐTP ngày 25/01/2024 của Ban Chỉ dạo Thành phô vê “Thực hiện Cuộc vận dộng Người Việt Nam ưu tiên dùng hùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn Thủ đỏ”; Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hòng Việt Nam” năm 2024.

     Mục đích:

     – Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn nữa việc tố chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (sau đây gọi là Cuộc vận dộng) trong các cấp, các ngành, các tố chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân góp phần thúc dấy tăng trường kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững của đất nước, Thủ đô.

     – Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể cùng cộng dồng trách nhiệm và thực hiện chương trình do Ban chỉ đạo Cuộc vận động ‘Thành phố đề ra; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban chi’ đạo Cuộc vận động các quặn, huyện, thị xã, các đơn vị trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và triển khai thực hiện Cuộc vận động. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thế, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động.

     – Quá trình triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát tình hình thực 2 xuyên, đúng định hướng, nhất là các chính sách, các nhóm giải pháp về tài chính, tiền tệ, giá cả, an sinh xã hội,… góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế – xã hội. Chủ động, sáng tạo, đổi mới các phương thức, hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình mới hiện nay.

     Chi tiết tại văn bản kèm theo:

4. Ban Tuyên Giáo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *